Prihlásenie Košice

Prevádzkový poriadok

Občianske združenie Time for Kids so sídlom Bruselská 2600/1, 040 13 Košice

I
Definície

1. Time for Kids – občianske združenie Time for Kids registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod reg. č. MVSR VVS/1-900/90-58809, so sídlom Hanácka 4, 821 04 Bratislava, IČO: 52977170

2. Člen – fyzická osoba, ktorá je registrovaným členom občianskeho združenia Time for Kids.

II
Úvodné ustanovenia

1. Súhlas s prevádzkovým poriadkom je podmienkou pre vstup do priestorov Time for Kids a využívania služieb poskytovaných Time for Kids.

2. Člen občianskeho združenia Time for Kids je oprávnený užívať služby poskytované Time for Kids, ktoré sú aktuálne dostupné. Služby je možné využívať v priestoroch Time for Kids po riadnom zaplatení členského. Členovi Time for Kids môže byť odopretý vstup v prípade, že by hrozilo prekročenie kapacity.

III
Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia členov

1. Time for Kids je povinný zabezpečiť udržiavanie priestorov v čistote a poriadku. V priestoroch je zabezpečené dostatočné vetranie, osvetlenie, vykurovanie, zabezpečený prívod teplej a studenej vody.

2. V prevádzke je umiestnená lekárnička vybavená základným zdravotníckym materiálom.

IV
Pokyny pre členov

1. Člen môže využívať služby Time for Kids len za predpokladu, že riadne zaplatil členské.

2. Deti členov, t.j. maloletí do dovŕšenia 18 roku veku sa môžu pohybovať v priestoroch prevádzky len v sprievode rodičov alebo opatrovníkov. Člen zodpovedá za deti počas celej ich prítomnosti v prevádzke. Time for Kids nezodpovedá za prípadné škody na zdraví alebo majetku spôsobené deťmi členov. RODIČIA/OPATROVNÍCI SÚ PLNE ZODPOVEDNÍ ZA SVOJE DIEŤA počas celého času stráveného v priestoroch Time for Kids. Deti sa nesmú pohybovať a zostať bez dozoru!
V prípade potreby vzdialiť sa od svojho dieťaťa, je člen povinný požiadať personál o dozor dieťaťa.

3. Vstup do priestorov prevádzky je možný len v čistej obuvi a čistom odeve. Na prezliekanie a odkladanie odevu sú určené odkladacie priestory. Odkladacie priestory v rámci prevádzky nie sú určené na odkladanie cenností.

4. Ak člen pri využívaní služieb Time for Kids používa cvičebné nástroje, je povinný používať ich vhodným spôsobom resp. v súlade s inštrukciami inštruktora.

5. Člen využíva služby Time for Kids na vlastnú zodpovednosť. Za poranenia a úrazy na sebe resp. na dieťati spôsobených vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním zdravotného stavu resp. nerešpektovaním tohto prevádzkového poriadku Time for Kids nezodpovedá.

6. V priestoroch Time for Kids platí zákaz fajčiť!

7. Do priestorov Time for Kids je zakázané vstúpiť pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok. Rovnako je zákaz vstupu do priestorov Time for Kids v špinavom odeve resp. v nevhodnom odeve.
V takom prípade je Time for Kids oprávnené člena do priestorov nevpustiť resp. člena vylúčiť.

8. V priestoroch prevádzky je člen povinný dodržiavať slušné správanie, zohľadňujúc, že Time for Kids združuje najmä, nie však výlučne, rodičov s deťmi v predškolskom veku. V prípade, ak člen nedodrží povinnosti uvedené v tomto bode 8, rovnako tak v prípade, ak svojim konaním ohrozuje, ruší alebo obmedzuje iných členov Time for Kids, Time for Kids je oprávnené vyzvať člena na opustenie priestorov a člen je povinný tejto výzve vyhovieť.

V
Kurzy a účasť na nich

1. Jednotlivé kurzy v ponuke Time for Kids sú rozvrhnuté na určitý počet lekcií v závislosti od druhu kurzu. Time for Kids sa zaväzuje zrealizovať počet hodín v kurze, za ktoré si člen riadne zaplatil, ideálne v časovo naplánovanom intervale. V prípade že Time for Kids nie je umožnené realizovať kurzy, a tie môžu byť na nejaký čas prerušené, Time for Kids sa zaväzuje zabezpečiť dohodnutý počet lekcií po opätovnom začatí prevádzky. Člen berie na vedomie že v takomto prípade môže kurz prebiehať aj v čase, na ktorý nebol pôvodne naplánovaný. Členský poplatok je možné hradiť len v plnej výške na celé trvanie kurzu.

2. Dĺžka lekcie závisí od typu kurzu. Člen berie na vedomie, že inštruktor kurzu je oprávnený lekciu primerane skrátiť, avšak len v prípade ak je kurz zameraný na prácu s deťmi a ich pozornosť je zjavne oslabená.

3. Člen sa môže prihlásiť na celý kurz z aktuálnej ponuky. Člen berie na vedomie, že v prípade zvýšeného záujmu o kurzy je Time for Kids oprávnené uprednostniť člena, ktorý má záujem o celý kurz.

4. Člen sa prihlasuje na jednotlivé kurzy prostredníctvom prihlášky dostupnej na webovej stránke www.babybalancekosice.sk, prípadne inou vhodnou formou akceptovanou Time for Kids. Po odoslaní prihlášky systém Time for Kids potvrdí prijatie prihlášky, informuje člena o výške členského poplatku, platobných údajoch a predbežne rezervuje miesto na kurze. Miesto na kurze je predbežne rezervované po dobu 7 dní. V prípade, že člen nezaplatí členské v lehote do 7 dní, predbežná rezervácia miesta na kurze zaniká. Rezervácia je definitívne platná až po úhrade členského.

5. Člen je oprávnený odhlásiť sa z kurzu ešte pred jeho začiatkom. V prípade, že sa člen odhlási z kurzu v lehote do 5 dní od začiatku kurzu, Time for Kids mu vráti členské v plnej výške. Člen, ktorý má rezervované miesto na kurze, je oprávnený odhlásiť sa z jednotlivých lekcií kurzu prostredníctvom on line dochádzky – dostupnej na web stránke www.babybalancekosice.sk. V prípade, že sa člen, ktorý má rezervované miesto v kurze, odhlási z lekcie najneskôr do 18:00 deň pred začiatkom lekcie, má nárok nahradiť si lekciu. Čerpanie náhradných lekcií je možné v priebehu kurzu, v ktorom mal rezervované miesto, avšak max. v počte 3 lekcie. Náhradné lekcie si môže člen rezervovať výhradne prostredníctvom on line dochádzky, dostupnej na web stránke www.babybalancekosice.sk. Time for Kids nezodpovedá za dostupnosť voľných miest na náhradné hodiny, pokiaľ je chod kurzu obmedzený počtom detí na jednej hodine a nie je umožnené nastaviť vždy jedno voľné miesto navyše v skupinke na čerpanie náhradnej hodiny. Člen berie na vedomie, že pokiaľ vymešká viac ako 3 hodiny, alebo sa nebude môcť kurzu zúčastňovať dlhšiu dobu a súčasne Time for Kids bude umožnené kurzy realizovať, Time for Kids nezodpovedá za realizáciu náhrady za jeho vymeškané hodiny a člen si nemá nárok žiadať žiadnu formu náhrady za vymeškané hodiny.

6. V prípade, že člen vymešká hodiny na konci kurzu a už si nestihne zrealizovať náhradu, môže tak urobiť v nasledujúcom kurze, ale len v prípade že je aj naďalej členom Time for Kids a zaplatí členské aj na nasledujúce obdobie. Počet prenesených lekcií je maximálne 2 a ich náhradu je potrebné zrealizovať maximálne do 4 týždňov od začatia kurzu.

7. Člen, ktorý sa zúčastňuje kurzu určeného pre deti, je povinný dostaviť sa na kurz v dostatočnom časovom predstihu pred začatím lekcie za účelom prípravy dieťaťa na lekciu. Člen berie na vedomie, že neskoré príchody na lekcie kurzy narušujú, a preto v prípade jeho neskorého príchodu je Time for Kids oprávnené neumožniť mu účasť na lekcii. Time for Kids v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za členovo omeškanie resp. zmeškanie lekcie.

VI
Vyhotovovanie záznamov z kurzov

1. Člen berie na vedomie, že Time for Kids môže vyhotovovať obrazové a zvukové záznamy ako aj obrazové snímky z jednotlivých aktivít Time for Kids, najmä, nie však výlučne z cvičenia s deťmi.

2. Člen uhradením členského poplatku udeľuje Time for Kids súhlas (licenciu) na použitie obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa pre účely propagácie činnosti Time for Kids, pre účely účasti Time for Kids v akýchkoľvek súťažiach alebo projektoch, vrátane možnosti použitia obrazových a zvukových záznamov a obrazových snímok v televíznych a printových médiách ako aj uloženia obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa na webovej stránke Time for Kids.

3. Člen je oprávnený kedykoľvek súhlas na použitie obrazových a zvukových záznamov ako aj obrazových snímok so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa vziať späť a Time for Kids je povinné v tomto prípade takýto obrazový a zvukový záznam (prípadne jeho časť) alebo obrazovú snímku (prípadne jej časť) so zachytenou podobizňou člena alebo dieťaťa odstrániť.

4. V prípade predčasného ukončenia kurzu členské nevraciame. Členské zostáva v platnosti po dobu jedného roka odo dňa zaplatenia. Členské môžete preniesť na inú osobu, resp. je potrebné nájsť za seba náhradu.

VII
Ochrana osobných údajov

1. Člen vyplnením Registračného formuláru „Prihláška“ a následným potvrdením registrácie člena, ako dotknutá osoba a zároveň ako zákonný zástupca dotknutej osoby, vyjadrí svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby na účely uvedené vo formulári označenom ako „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“.

VIII
Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy člena a Time for Kids sa riadia týmto prevádzkovým poriadkom, stanovami Time for Kids a všeobecne záväznými predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

2. Time for Kids si vyhradzuje právo tento Prevádzkový poriadok kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky tohto Prevádzkového poriadku vstupujú do platnosti a účinnosti dňom ich zverejnenia na babybalancekosice.sk. Člen je povinný oboznámiť sa s aktuálnou verziou Prevádzkového poriadku.

V Košiciach, dňa 1.1.2023